Pravila in splošni pogoji sodelovanja »[NAGRADNA IGRA – DONAT VITAL]« (v nadaljevanju: »Pravila«)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »[NAGRADNA IGRA – DONAT VITAL]« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Tehnično podporo zagotavlja Luna TBWA, Koprska 106a, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v »[NAGRADNI IGRI – DONAT VITAL]«

Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator je spodbujanje sodelujočih v Facebook skupini Donat Vital k gibanju.

Nagradna igra ni povezana s podjetjem Meta Platforms, Inc., podjetje ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Vsi podatki in informacije so posredovani Organizatorju oziroma Agenciji.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 4. 7. 2022 do vključno 11. 7. 2022.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRE

Udeleženci
V nagradni igri smejo sodelovati posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev, polnoletni (starejši od 18 let) in včlanjeni v Facebook skupino Vodeni programi zdravja Donat: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igri.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi Pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igre, udeleženec pristane na vse pogoje in Pravila v zvezi z nagradno igro.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi Pravili, bo izžrebani udeleženec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov in telefonsko številko in e-mail naslov.

Način sodelovanja
Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno z oddajo prispevka na spletnem mestu : https://www.facebook.com/groups/2239824436103215, in sicer na način, da udeleženec komentira Organizatorjevo objavo z vprašanjem »Ste med izvajanjem programa spoznali kakšno novo jed, ki bo nova stalnica na vašem jedilniku?« na način, da pod objavo prilepi avtorsko ustvarjeno fotografijo (v nadaljevanju Prispevek).

Med trajanjem nagradne igre ima Organizator pravico objaviti (repost) fotografijo, ki ga je udeleženec naložil na spletnem mestu: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215, z navedbo imena in priimka udeleženca, s čimer se udeleženec s sprejemom teh Pravil izrecno strinja.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, ipd. ) nosijo udeleženci nagradne igre.

Izmed sodelujočih bo organizator v okviru žrebanja, ki bo potekalo na dan 12. 7. 2022, v skladu z določili poglavja »ŽREBANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE« izžrebal nagrajenca.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh Prispevkov objavljenih na: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215, bo Organizator naključno izžrebal enega nagrajenca, ki mu bo podelil Donat Vital podlogo za jogo v vrednosti 30,00 EUR. S podelitvijo nagrade Organizator do udeležencev in nagrajenca nima več nikakršne obveznosti.

Z navedenim se vsak nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja in se zavezuje, da drugih zahtevkov zoper Organizatorja ne bo uveljavljal.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti, niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani nagrajenca na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani nagrajenca).

ŽREBANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Žrebanje nagrajenca nagradne igre za Donat Vital podlogo bo opravila 3-članska komisija po načelu naključnega žreba.

Izbor nagrajencev bo potekal dne 12. 7. 2022, na lokaciji Organizatorja, izmed vseh, ki bodo v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni igri in izpolnili vse pogoje za pravilno sodelovanje v nagradni aktivaciji.

Pri izboru bo prisotna 3- članska komisija, ki jo bosta sestavljala: 2 predstavnika Organizatorja in 1 predstavnik Agencije.

Po žrebanju oziroma izboru nagrajencev bo komisija sestavila in podpisala zapisnik o poteku žrebanja.

Žrebanje oziroma izbor nagrajencev je zaključeno, ko komisija na osnovi žreba izbere enega nagrajenca.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu https://www.facebook.com/groups/2239824436103215 najkasneje 3 dni po žrebu in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila.

Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

V kolikor se izkaže da so nagrajenci navedli nepopolne podatke, nepravilne podatke, tuje podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni aktivaciji in / ali so kršili ta Pravila in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi Pravili, si Organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu izžrebancu oziroma zmagovalcu izbora.

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo objavljen na spletnem mestu: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215, najkasneje 3 dni po žrebu in sicer z imenom ter priimkom oz. imenom Facebook profila. Če se nagrajenec v roku dveh (2) dni po objavi ne odzovejo na objavo, na način da sporoči svoje podatke v zasebnem sporočilu se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je dolžan pred prevzemom nagrade organizatorju nagradne igri posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno bo izžrebani nagrajenec, na poziv, Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko in e-mail naslov.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade posameznemu nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolni vse pogojev za prevzem nagrade, kot izhajajo iz teh Pravil,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili nagradne igre,
  • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh Pravil, ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjena Pravila objavil na spletni strani www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-Donat-Vital.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:
– za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
– organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in ostale aktivnosti družabne spletne mreže Facebook ali (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
– organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s Pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko spletne strani Vodeni programi zdravja Donat: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215, obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in video gradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, s katerimi razpolaga, z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca nagradne igre in podelitvi nagrad kot tudi ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradno igro. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki.

Organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov nagrajencev nagradne igre, zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradne igre in v promocijske namene, v skladu s temi Pravili.

Ob prijavi na nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov s strani povezanih družb Organizatorja, itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da pošlje zahtevo za to po elektronski pošti ali na naslov Organizatorja, ki sta navedeni na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o lastnih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa in še posebej, če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se udeleženec lahko obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravnati v skladu z navodili kot izhajajo iz prejetega promocijskega gradiva.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer Agenciji.

Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

Z ostalimi podrobnostmi povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem njihovih pravic se lahko udeleženci seznanijo v Pravilih zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletni strani Organizatorja.

DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

SOGLAŠANJE S PRAVILI

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, z oddajo Prispevka, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh Pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Udeleženec mora biti edini in izključni imetnik avtorskih pravic na objavljenem Prispevku. Udeleženec mora imeti, ob objavi teksta, slike ali videa, oziroma kombinacije teksta in slike, teksta in videa, soglasje vsake osebe na objavljeni vsebini, da lahko sodeluje v tej nagradni igri in za namene uporabe v skladu s Pravili.

Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino tj. Prispevkom nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradni igri, udeleženec kot avtor objavljene vsebine tj. Prispevka na Organizatorja brezpogojno prenese izključno pravico uporabe v promocijske namene, brez potrebe po navedbi imena avtorja, in sicer časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko neomejeno ter brez posebnega nadomestila avtorju, razen nagrade, do katere je upravičen, če je nagrajenec.

Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da lahko na podlagi prejšnje alineje iz te točke Pravil, prenese to pravico na tretje osebe v enakem obsegu. Udeleženec z objavljanjem vsebin v okviru nagradne igre ustanovi in prenese na Organizatorja neomejeno brezplačno pravico do uporabe teksta, slike ali videa, v kakršni koli obliki.

Udeleženec v nagradni igri daje izrecno soglasje za uporabo svoje lastne podobe na določeni fotografiji ali videu s katerim je sodeloval v nagradni igri, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. Udeleženec nagradne igre v primeru evidentiranja identitete tretje osebe, katere identiteta se lahko identificira, jamči, da ima izrecno soglasje te osebe oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo fotografije in/ali za namen nagradne igre in promocijske namene Organizatorja, za uporabo njegove lastne podobe (lika) na objavljeni fotografiji ali videu, kakor tudi v morebitnem bodočem oglasnem sporočilu. V tem primeru bo Organizator upravičen do uporabe lastne podobe, brez posebnega nadomestila, pri čemer Organizator ne odgovarja za morebitno odškodnino na podlagi lastne podobe in/ali si pridržuje regresno pravico do udeleženca v primeru kršitve katere koli pravice do lastne podobe.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na www.donat.com/sl/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-Donat-Vital, ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na spletnem mestu: https://www.facebook.com/groups/2239824436103215

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana 04.07.2022

Pridružite se
Donat programom

Prijavite se na brezplačne programe Donat,
ki vam bodo pomagali pri razstrupljanju in
krepitvi vašega imunskega sistema.